Thursday, August 24, 2017

Lars F Eklund, idéhistoriker: Skärskåda också de judefientliga dragen inom islam

För att läsa den här krönikan på ledarplats (från 19:e mars, 2015) i Smålandsposten, klicka vänligen på länken nedan:

http://www.smp.se/ledare/skarskada-ocksa-de-judefientliga-dragen-inom-islam/

Från texten:

Judefientliga inslag i kristendomens historia är brett kända. Så är nog ej fallet vad avser islam. Redan från början återfinnes inom islam en negativ syn på judar. Under islams erövringståg från 600-talet och framåt så hör judar precis som kristna till de grupper som utgör så kallade Dhimmifolk. Grupper vars existens tolereras endast om de underkastar sig de normer islam påbjuder för dem. Normerna, enligt traditionen från kalifen Umar ibn al-Khattab, utgör ett diskrimineringssystem som präglat tillvaron för Dhimmifolk under islam ända in i modern tid. Till det hör en straffskatt, jizya, som alla skall erlägga. Dhimmis får inte utöva makt över muslimer, inte bygga nya eller reparera sina gudstjänstlokaler, inte utöva sin religion offentligt. De skall bo i särskilda områden och de måste bära särskilda kläder och kännetecken som särskiljer dem från muslimerna. Med mera.
Reglerna, som påminner om vår tids Nürnberglagar, apartheidlagar och Jim Crowlagar, är inte det enda som drabbat judarna utan också pogromer och massakrer, som i Cordoba 1013, Fez 1033 och Granada 1066 varvid tusentals judar mördades. Exemplen är från de västra delarna av medeltidens muslimska välde, som annars ofta lyfts fram för att visa hur tolerant det muslimska styret var. Andrew Bostoms Legacy of Islamic Antisemitism visar att verkligheten var en annan.
I modern tid har de judefientliga dragen i islam, framför allt i arabvärlden, förstärkts väsentligt genom import av antisemitiska idéer från Nazityskland. Central gestalt i detta skeende var den andlige ledaren för muslimerna i det brittiska mandatet Palestina, stormuftin Amin al- Husseini, som på 30-talet sökte kontakt med nazisterna för att få stöd i kampen mot britterna – och judarna.