Sunday, July 09, 2017

Dr. Daniel Pipes: Avtäckande av tidiga Islam

http://sv.danielpipes.org/bios/

Kort biografi om Daniel Pipes

Daniel Pipes är chef för Mellanösternforum och en prisbelönad krönikör i New York Sun och The Jerusalem Post. Hans senaste bok, Miniatures: Views of Islamic and Middle Eastern Politics (Miniatyrer: Synpunkter på islamiska och Mellanöstern politik) kom ut i slutet av 2003. Hans webbsida DanielPipes.org är den enskilt mest använda källan för att få fram särskild information om Mellanöstern och islam. Den erbjuder ett arkiv med Pipes arbeten och en chans att anmäla sig för att med epost motta hans nya material när det kommer ut.

Daniel Pipes var en av få analytiker som förstod hotet från militant islam ("Ouppmärksammat av de flesta i västvärlden," skrev han 1995, "har ensidigt krig förklarats mot Europa och Förenta Staterna"). Boston Globeförklarar att "Om Pipes förmaningar hade beaktats hade det kanske aldrig blivit ett 9/11." Wall Street Journalhar kallat honom för "en auktoritativ Mellanösternkommentator". MSNBC beskriver honom som en av de bäst kända "experterna på mellanösternpolitik."

Han tog både sin A.B. (1971) och sin Ph.D (1978) i historia vid Harvarduniversitetet. Han studerade utomlands under sex år, varav tre år i Egypten. Daniels Pipes talar flytande franska och han läser arabiska och tyska. Han har undervisat vid universitetet i Chicago, Harvarduniversitetet och vid den amerikanska marinens krigsskola. Han har tjänstgjort i olika kapaciteter i USA:s regering, inklusive i två av presidenten själv utnämnda befattningar, varit viceordförande för styrelsen för Fullbright utländska stipendier samt medlem av styrelsen för USA:s Institut för Fred. Han var chef för Utrikespolitiska forskningsinstitutet 1986-93.

Daniel Pipes är flitigt anlitad som talesman i aktuella ämnen i program som ABC World News, CBS Reports, Crossfire, Good Morning America, NewsHour with Jim Lehrer, Nightline, O'Reilly Factor och The Today Show. Han har förekommit i ledande TV program jorden runt, inklusive BBC och Al-Jazeera och han har föreläst i tjugofem länder. Han har arbetat som konsult rörande mellanösternfrågor för prominenta finans-, tillverknings- och tjänsteföretag; samt domstolar i USA och Kanada.

Daniel Pipes har blivit publicerad i en rad ollika tidskrifter, till exempel Atlantic MonthlyCommentaryForeign AffairsHarper's, National ReviewNew Republic, och The Weekly Standard. Fler än hundra dagstidningar har publicerat hans artiklar, inklusive Los Angeles TimesNew York TimesWall Street Journaloch Washington Post. Hans skriverier har förekommit på hundratals webbsidor och översatts till tjugofyra språk.
Daniel Pipes har skrivit tolv böcker.

Fyra handlar om Islam: Militant Islam Reaches America (Militant islam når USA) (2002), The Rushdie Affair (Rushdieaffären) (Birch Lane, 1990), In the Path of God (I Guds fotsteg) (Basic Books, 1983), och Slave Soldiers and Islam (Soldatslavar och islam) (Yale University Press, 1981).

Tre böcker behandlar Syrien: Syria Beyond the Peace Process (Syrien efter fredsprocessen) (1996), Damascus Courts the West (Damaskus ställer sig in hos västvärlden) (Washington Institute, 1991), samt Greater Syria (Storsyrien) (Oxford University Press, 1990).

Fyra handlar om andra mellanösternämnen: The Hidden Hand (Den gömda handen) (St. Martin's, 1996) analyserar sättet på vilket araber och iranier ser på sig själva och världen utanför. An Arabist's Guide to Colloquial Egyptian (En arabkännares guide till talspråksegyptiska) (Foreign Service Institute, 1983) systematiserar grammatiken för den arabiska som talas i Egypten. The Long Shadow (Den långa skuggan)(Transaction, 1989) samt Miniatures (Miniatyrer) (2003) innehåller uppsatser om olika ämen rörande Mellanöstern och islam.

Konspiration (Free Press 1997) grundlägger vikten av konspirationsteorier i modern europeisk och amerikansk politik.

Daniel Pipes har redigerat två essäsamlingar, Sandstorm (UPA, 1993) och Vänliga tyranner (St. Martin's, 1991). Han är medförfattare till elva böcker

Daniel Pipes sitter i fem redaktionsstyrelser, har vittnat inför många kongresskommittéer, och deltagit i fyra presidentvalskampanjer. Han står med i Marquis Vem är vem i Öst Vem är vem i Amerika samt Vem är vem i världen Universitet i USA och Schweiz har gjort honom till hedersdoktor.

Daniel Pipes grundade Mellanösternforum (www.meforum.org) 1994. En självständig 501(c)3 organisation med en budget på över US$1 miljoner, dess uppgift är att "stödja amerikanska intressen" genom skrifter, forskning, konsultarbete, kontakter med media och utbildning av allmänheten. Forumet publicerar Middle East Quarterly (Kvartalstidskriften Mellanöstern); det sponsrar Campus Watch (www.campus-watch.org), ett projekt för att granska, kritisera och förbättra Mellanösternstudier; och det sponsrar evenemang i fyra städer.

Updaterat december 2004

http://sv.danielpipes.org/11301/avtackande-tidiga-islam

Avtäckande av tidiga Islam

av Daniel Pipes
National Review Online
16 maj, 2012
Ursprunglig engelsk artikel: Uncovering Early Islam
Översättning till svenska: Ilya Meyer
År 1880 publicerades en bok som rankas som den enskilt viktigaste studien om islam någonsin. Boken som är skriven i Tyskland av en ung judisk akademiker från Ungern, Ignaz Goldziher, har den intetsägande titelnMuslimska studier (Muhammedanische Studien). I boken hävdas att haditherna, den stora mängd ordspråk och handlingar som tillskrivs profeten Muhammed, saknar historisk giltighet. Goldziher fann att istället för att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om Muhammeds liv så kom haditherna från debatter om islams karaktär två eller tre århundraden senare.

(Det är som i dagens Amerika där man debatterar Konstitutionens mycket omstridda Andra tillägg som behandlar rätten att bära vapen, genom att hävda att man funnit muntliga utsagor från George Washington och Thomas Jefferson. Självfallet säger oss deras citat inte vad som sades för 225 år sedan utan vad som angår oss idag).

Porträtt av Ignaz Goldziher.
Sedan Goldzihers dagar har forskare aktivt följt i hans fotspår, fördjupat och utvecklat hans synsätt till en fullskalig redogörelse för tidiga islams historia, en historia som bestrider nästan varje detalj av Muhammeds liv som vi allmänt känner till - född 570 e.Kr, första uppenbarelsen år 610, flykten till Medina 622, död 632. Men denna revisionistiska historiebeskrivning har förblivit något av en hemlighet bland specialister. Till exempel skrev författarna till verket Hagarism (Cambridge University Press, 1977) Patricia Crone och Michael Cook medvetet undvikande och dolde därmed sitt budskap.

Framsidan på Hagarism.
Nu har dock två av varandra oberoende forskare gjort slut på denna hemlighet: Tom Holland med In the Shadow of the Sword (I skuggan av svärdet) (Doubleday) och Robert Spencer med Did Muhammad Exist?(Har Muhammed funnits?) (ISI). Som titlarna antyder så är Spencer den djärvare författaren och därför fokuserar jag på honom här.
I en välskriven, sansad och klar redogörelse börjar han med att visa på motsägelserna och hemlighetsmakeriet i den konventionella redogörelsen om Muhammeds liv, Koranen och tidiga islam. Medan till exempel Koranen hävdar att Muhammed inte utförde mirakel så tillskriver hadither honom magiska krafter - mångfaldigade maten, läkte sårade, utvann vatten ur marken och himlen och skickade även blixtar från sin hacka. Vilket är det? Hadither hävdar att Mecka var en stor handelsstad men konstigt nog visar historiska handlingar att det var den inte alls.
Tidiga islams kristna egenskaper är inte mindre konstiga, i synnerhet "ligger spår av en kristen text till grund för Koranen". Rätt förstått så klarlägger dessa spår avsnitt som annars skulle ha varit oförklarliga. I den konventionella läsningen av verserna 19-24 hör Maria meningslöst prat medan hon föder Jesus: "Var inte ledsen, din Herre har placerat en bäck under dig". Revisionister omvandlar detta till det förnuftiga (och fromt kristna) "Var inte ledsen, din Herre har gjort din förlossning legitim". Förbryllande verser om "Nattens makter" som hedrar minnet av Muhammeds första uppenbarelse blir begripligt när man förstår att de beskriver Julen. Kapitel 97 i Koranen inbjuder förvånande nog läsarna till en Nattvard.

Framsidan på Did Muhammad Exist?
Med utgångspunkt i denna kristna bas krävs av revisionisterna en radikalt ny redogörelse för tidiga islam. De konstaterar att mynt och inskriptioner från det sjunde århundradet varken nämner Muhammed, koranen eller islam, därav drar de slutsatsen att den nya religionen inte uppstod förrän omkring 70 år efter Muhammeds förmodade död. Spencer finner att "det första decenniet av den arabiska erövringen visar att erövrarna inte bekände sig till den islam som vi känner till utan till en vag troslära (Hagarism, fokuserad på Abraham och Ishmael) med anknytning till någon form av kristendom och judendom". Väldigt kort: "den islamiska traditionens Muhammed existerade inte, eller om han gjorde det så skiljde han sig väsentligt från sättet han utmålas på" - nämligen en anti-trinitaristisk kristen rebelledare i Arabien.
Först omkring år 700 e. Kr, när ledarna i ett nu omfattande arabiskt imperium kände behov av en enande politisk teologi sydde de ihop den islamiska religionen. Huvudpersonen i detta företag verkar ha varit den brutala regenten i Irak, Hajjaj ibn Yusuf. Inte undra på, skriver Spencer, att islam är en "sådan djupt politisk religion" med unika framträdande krigiska och befallande kvaliteter. Inte undra på att den står i konflikt med moderna seder.

Revisionisternas redogörelse är inte någon tom övning utan, precis som när judendomen och kristendomen utsattes för Högre kritik för 150 år sedan, en djupt oroande utmaning av tron. Den kommer troligen att få till följd att islam blir en lite mindre bokstavlig och doktrinär religion vilket får särskilt gynnsamma följder för ett islam som fortfarande sitter fast i överhöghets- och kvinnohatsdoktriner. Så applåder för planerna på att översätta Did Muhammad Exist? till större muslimska språk och göra den tillgänglig gratis på Internet. Må revolutionen börja.