Thursday, June 07, 2018

Moskéns roll i samhället

Texten nedan är IceVikings översättning av texten The Role of the Mosque in Society av Richard Braun och John Marion.

Två uttryck som inte översätts nedan är "The Mosque Exposed" (titeln på en bok av före detta shariajuristen Sam Solomon), som ungefär betyder "Moskén blottad" och "Truth for Muslims" (en kristen missionsgrupp), som ungefär betyder "Sanning till muslimer".

http://truthformuslims.com/articles/braun_marion%202007_07_the_role_of_the_mosque_in_society.htm

MOSKÉNS ROLL I SAMHÄLLET
av Richard Braun och John Marion

Eftersom islams inflytande i Europa och Amerika växer bör all icke-muslimer känna till moskéns roll i samhället. Richard Braun och John Marion summerar moskéns betydelse och dess centrala roll i islams tillväxt och främjande. Mycket av informationen som publiceras i den här artikeln är tagen från boken "The Mosque Exposed" av Sam Solomon och Elias Alamaqdisi, vilken Richard Braun var med och kollaborerade på.

Klicka här för att beställa ditt exemplar av The Mosque Exposed.

De flesta amerikaner antar att moskén helt enkelt är en plats dit muslimer går på gudstjänst nästan som en "muslimsk kyrka", men det är inte riktigt hela sanningen. Du förstår, islam är övervägande ett handlingsbaserat system till skillnad från kristendomen som är ett trosbaserat system. Och hur vet den vanliga muslimen hur han eller hon ska handla? Allah har gett dem det perfekta exemplet i Mohammed. Muslimer bör ta efter honom.

Mohammeds livsnorm

Medan muslimer tror att koranen är Allahs uppenbarade ord är det "perfekta föredömet" som Mohammeds liv, undervisning och karaktär utgör dokumenterat i en annan samling skrifter vid namn hadith. De här skrifterna, vilka benämns sunna, dokumenterar hur Mohammed levde och lärde och används för att tolka koranen och utarbeta islamisk ideologi. 1.

Eftersom muslimer uppfattar moskén genom Mohammeds liv kan man bara förstå sig på den genom att undersöka hur den användes av honom. Om vi skulle utgå ifrån att moskén fungerar som en kyrka vore det ett farligt misstag. Mohammeds liv är istället kontexten som vi ska betrakta den genom.
Mohammed gick till moskén för andakt. Därför är det ett andaktshus. Han utträttade sina böner i moskén och lärde ut till alla muslimer att det var en viktig plats att utträtta böner i. Varje fredag går muslimer från hela världen till deras lokala moské och vänder sig mot Mecka för att utträtta sina rituella böner.

Befallning och Kontroll

Men tillbedjan för Mohammed handlade inte bara om religösa ritualer. Tillbedjan är en hel livsföring. För Mohammed handlade tillbedjan om att realisera Allahs lag. Det här benämns sharia och det omfattar alla livets områden. Sharia betyder "väg". I ökenkontexten från vilket det kommer innebär det "en väg som leder till vatten". För kristna är Jesus ord "levande vatten", men för muslimen är det denna lag som är en livsbevarande kraft och vatten i öknen.

Mohammed agerade utifrån sin roll som den högste ledaren av gruppen och moskén var hans verksamhets bas eftersom tillbedjan inte endast är religiös ritual. Här följer exempel på hur Mohammed använde moskén för att realisera sharian:

Han stiftade där lagar. Det är den lagstiftande maktens säte.

Han undervisade sina anhängare i sin ideologi i där.

Han skickade iväg och tog emot officiella delgationer i moskén.

Han skötte den islamiska statens affärer, tog emot statsöverhuvuden och utnämnde domare där. Det är den verkställande maktens säte.

Han utfärdade domar och utarbetade Sharia där. Det är den högsta domstolen.

Han utfärdade sociala påbud. Det är gemenskapens sociala centrum.

Han deklarerade muslimernas överlägsenhet gentemot icke-muslimerna, utfärdade dödsdomar mot de som satte sig emot honom och skickade ut bödlarna att utföra deras plikt. Det är det islamiska styrets plats och symbol.

Han deklarerade mäns överlägsenhet gentemot kvinnor i moskén. Det är en ojämlik plats.

Det var där han gav marschordrar, påbjöd jihad och värdesatte sina krigare. Det är en militär bas.

I korthet är moskén islams befallning-och-kontroll-centrum.

Hijra och Taqiyah

Antalet moskéer i USA har ökat dramatiskt de senaste åren. Enligt Mohammeds förlaga ska alla gå till moskén som han gjorde. Därför behövs det en moské i varje omgivning. I större områden behövs det en moské i varje del. Dessutom, eftersom muslimer som lever i icke-muslimska nationer befinner sig i ett permanent jihad 2. behöver moskéns roll förstås i denna kontext, tillsammans med två andra begrepp: migration (hijra) och döljande eller maskering (taqiyah).

Migration

Den islamiska kalendern börjar året 610 då Mohammed med sina följeslagare emigrerade från staden Mecka till staden Medina på den arabiska halvön.

Koranen talar väl om de som emigrerade till Medina för islams skull i bl.a surorna 2:218, 3:195, och 4:100.
Hijra används av muslimer för att sprida islam. Processen har en metod.

Som Solomon och Alamaqdisi skriver i deras book,

Migration är juridiskt obligatorisk för en muslim som en förberedelse till andra former av jihad för islams och muslimers seger i andra länder... Migration föregår jihad och båda är oupplösligt förenade... Det är inte möjligt att konsolidera den islamiska religionen utan migration. Det finns inget sätt att höja islams profil i apostasins boning utan muslimers hjälp och ett ökande av deras antal. 3.
Eftersom moskéns roll är så avgörande för att säkra segern över icke-muslimer är moskéer ibland byggda för att höja medvetenheten om islam hos icke-muslimer snarare än att tjäna den muslimska gemenskapens behov som ett andaktshus. Det är därför som en liten grupp muslimer i en icke-muslimsk grupp ibland bygger en stor moské som vida överstiger deras behov.

Migration och byggandet av moskéer tjänar syftet att vittna till icke-muslimer att islam är överlägset.

Maskering

Solomon och Alamaqdisi skriver,
Trots den uppenbart grymma, hårda och intoleranta koraniska synen på andra, det vill säga judar och kristna, finns det ålägganden i koranen vilka möjliggör för den islamiska gemenskapen att maskera, tona ner, och om nödvändigt, förneka både intensiteten och validiteten av dessa antisemitiska och anti-kristna läror hos dess religiösa system.

Det här specifika åläggandet är taqiyah, vilket genomsyrar nästan alla muslimers verksamheter och förbindelser i icke-muslimska samhällen, vare sig de är religiöst heliga, religiöst temporala, världsliga eller medborgerliga, eftersom... islam skiljer inte mellan det andliga och det världsliga. 4.
Av denna anledning bör man inte förlita sig på att de så kallade moderata muslimska ledarna i amerika ska stödja och försvara den amerikanska konstitutionens principer. Deras ledarskapsposition i den muslimska gemenskapen gör dem till beskyddare och främjare av islamisk ideologi även om de måste dölja och maskera deras egentliga avsikter.

Moskén i Amerika

Här i USA uppmuntrar vi inte bara byggandet av moskéer, vi stödjer deras byggande i toleransens och religionsfrihetens namn. Vi måste inse att vi då hjälper fienden bygga sina högkvarter inne i vårt land.

Våra politiska ledare verkar inte förstå problemet som vi står inför i det här avseendet - eller så vill de helt enkelt inte ingripa.

Det här är varför det är livsviktigt för amerikaner att de lär känna islams sanna natur. Vi behöver utbilda oss själva och föra vidare kunskapen.

För att hjälpa er att bygga på informationen som nämndes i den här artikeln erbjuder "Truth for Muslims" S. Solomons och E. Alamaqdisis bok "The Mosque Exposed". Klicka här för att beställa ditt exemplar med detsamma.

1. Från ordet sunna kommer ordet sunni. Sunnimuslimerna är majoriteten av muslimerna. Ortodoxa sunnimuslimer söker efterlikna Mohammed.

2. See The House of War, Truth Messenger, Vol. 3, No. 1, Spring 2007.

3. Solomon & Alamaqdisi, 2007. The Mosque Exposed, ANM Press. 52-54.

4. Solomon & Alamaqdisi, page 58.