Tuesday, September 19, 2017

TICP: Glasses, anyone?TICP

@ticartoonprojec


TICP (The Israel Cartoon Project) is a platform for leading Israeli cartoonists and pro-Israeli cartoonists from around the world.

"Muslimska Brödraskapet i Sverige" - Läs den!

Rörande den "akademiska kritiken" mot den här förstudien/rapporten, läs gärna den här texten av Johan Westholm, före detta underrättelse-officer:

https://ledarsidorna.se/notis/flash-akademiskt-upprop-mot-norell-har-tydlig-koppling-till-muslimska-brodraskapet/ FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet

Magnus Ranstorp: Purdahbloggen: "Kritiken mot MSB-rapporten Del 2 – Den svenska islamforskningens totala förfall"Lite om författarna:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Norell
Hans Magnus Norell, född den 27 september 1958 i Eskilstuna Fors församling, Södermanlands län,[1] är en svensk statsvetare. Hans forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien (främst Afghanistan och Pakistan). Norell disputerade 1998 vid Stockholms universitet.[2] och har tidigare varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), SÄPO och MUST samt har varit forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet. 2015 gav han ut boken Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser, som enligt Norell själv svenska förlag vägrade ge ut.[3]
Aje Carlbom fil.dr, i sociantropologi Forskning: psykisk ohälsa hos invandrare, etnisk och religös identitet, politisk islam, mångkulturalism, Euroislam Undervisning: Genus (maskulinitet, islam), Globalisering, mångkulturalism, politisk islam

https://twitter.com/pierredurrani
Pierre Durani.
Teol kand - religionsintresserad agnostiker

För att läsa förstudien i fråga, klicka vänligen på länken:

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf
Muslimska Brödraskapet i Sverige Red: Dr. Magnus Norell (Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani) På uppdrag av MSB, november-december 2016.

Från rapporten:

Inledning

Islamism

There is no regime in this world which can supply the forthcoming nation with what it requires in the way of institutions, principles, objectives, and judgments to the same extent as Islam can15 .

Islamism är inte någon egen typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på och sprungen ur islam varifrån den hämtar sin legitimitet. De många islamistiska partier och rö- relser som finns har många olikheter och bör studeras i den kontext de befinner sig i16. Det gemensamma finns i den betoning på en ideologisk-religiös bas som ledande för hur samhället och dess medborgare ska styras och där individen underordnas staten. Detta till skillnad mot en demokratisk stat där individens integritet, skydd och fria val (både de personliga ”livsvalen” och de allmänna) är vägledande och där statens demokratiska uppbyggnad står till individens förfogande. Vad dessa många olika former av islamism har gemensamt är också en förmåga att kombinera fientlighet gentemot Väst och ett motstånd – för att inte säga hat – mot det moderna projektets avigsidor, som man ser det från MB:s horisont. Islamister kan också erbjuda ett alternativ till dessa båda ”hot” genom att kombinera en militant politisk ideologi med en

 15 Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna. Öppet brev till Egyptens Kung Farouk, maj-juni 1947, http://tinyurl.com/kqx589z. 16 Trager, Ullah, Sakthivel, Islamists in Government: Do They Moderate Once in Power?, The Washington Institute for Near East Policy, May 1, 2014. 4 4

social konservatism där en grundsten är kontroll över den egna gruppen17 . Med islamismen har dessa rörelser och grupper frambringat ett alternativ där militant politik knyts ihop med en mycket konservativ samhällsyn och en fientlighet gentemot globalisering och modernitet. Vad de islamistiska teoretikerna – politiska och teologiska tänkare från Ahmed ibn Taymiyyah (1263-1328), Muhammed ibn Abd al-Wahab (1703-92), Maulana Abul AlaMaududi (1903-79), Hassan al-Banna (1906-49), Sayyid Qutb (1906-66) och Shaykh Yusuf alQaradawi (1926-) – utgick ifrån var att det fanns, i tillägg till en oförstörd och okorrumperad samhällsstruktur (profetens egen tid och plats), en ideal mänsklig identitet och existens som fick sitt yppersta utlopp under koranens gudomliga vägledning18. Och i sin moderna tappning har dessa tankegångar utvecklats till att hävda att islam är just under attack från en Västlig omvärld, som – i konspiratoriskt samråd med judar och sionister (termerna används för att uttrycka samma hot) – har till syfte att utplåna islam. Islamisterna menar därför att de genom ta till vapen mot dessa globala hot, gör det möjligt att både nedkämpa denna diaboliska konspiration och även återskapa det idealtillstånd (både mänskligt och strukturellt) som rådde under profetens tid och den ”Gyllene Tid” som följde direkt efter hans död19 . Islamismens militanta del (som ofta också benämns jihadism) blir därmed också ett verktyg att bedriva denna kamp för den muslimska gemenskapen – Ummah – som beskrivs vara under ständigt tryck från en fientlig omvärld. Och i den kampen blir alla medel tillåtna eftersom ”fienden” (det moderna) finns överallt och använder sig av alla medel för att bekämpa islam, enligt islamisternas världsbild. Den långa rad av terrorattacker som riktas mot Väst kan därför ta sig så många olika uttryck; från attacker riktade mot masskommunikationer (som t.ex. i Madrid och London 2004 och 2005 eller Bryssel i februari 2016) till attackerna i Paris och Köpenhamn i januari och februari 2015 där angreppen riktade sig mot två av de främsta måltavlorna för islamistiskt hat, nämligen Västs yttrande- och åsiktsfrihet och judiska mål. Speciellt eftersom dessa friheter kan innebära kritik, hån och löje riktade mot den egna religionen och inte minst profeten Muhammed självt. I Paris Charlie Hebdo och i Köpenhamn var en

17 Hur denna sociala kontroll och destruktiva påverkan från radikal och militant islamism kan se ut (även i Sverige) samt hur nära och täta banden är mellan den militanta ideologi som underbygger islamism och den jihadism som mynnar ut i våld även, ges utomordentligt väl i Hanna Gadbans bok 
Min Jihad – jakten på liberal islam. Se också Kenan Malik, Radical Islam, Nihilist Rage, NYT 3/1, 2015. Se vidare Raheel Raza, ”Boxed and Packaged Islam” Trying to Pass Itself Off as Mainstream Islam, Gatestone Institute, October 17, 2014. 18 Paul Berman, Why Is the Islamist Death Cult So Appealing?, Tablet Magazine, January 28, 2015. 19 Ibid. Se också Sayyid Qutb: Social Justice (1949), World Peace and Islam (1951) och Milestones (1964). 5 5 

av måltavlorna den svenska konstnären och konstprofessorn Lars Vilks, som ritat s.k. rondellhundar med ett ”Muhammedansikte”. Antisemitismen har en lång historia i islam och det finns en mängd referenser till Koranen och diverse hadither där judar betecknas som islams fiender och beskrivs i värsta tänkbara dager som några som måste bekämpas och förnedras.

Varje statsystem byggt på en viss tolkning av en religiös (eller politisk) ideologi är inkompatibelt med den liberala demokratiska struktur vi byggt upp i Väst och där separationen mellan religion och politik är en grundsten. Detta gäller förvisso inte bara islam; oavsett vilken religiös tradition som dominerar uppstår konflikten mellan sekulära och religiösa värderingar. Det tål att understrykas att skiljelinjen går mellan de länder som privatiserat religionen och där den enskilda religiösa uppfattningen inte blir vägledande för hur den valda offentliga strukturen byggs upp, och de länder som inte gjort en sådan uppdelning. Islamisternas val av politiskt system är byggt på en tolkning av islam som ett allomfattande system där individen inte bara underordnas kollektivet, utan också ett system där religion och politik är helt sammanvävda. Tanken om en islamisk stat är på inget sätt någon ny tanke och i de exempel på sådana stater som finns (som Iran, Saudiarabien och Pakistan) finns modeller för hur sådana stater ska styras20. Av stor vikt är naturligtvis också det faktum att en religiös tradition även definieras av hur de troende väljer att tolka de religiösa texterna. Hur tron praktiseras är avgörande för hur den definieras. I kärnan av en islamisk stat – vare sig det är IS, någon tidigare inkarnation av IS eller de nuvarande stater som definierar sig som islamiska – ligger denna koppling av religion och politik. En sammankoppling som de flesta islamtolkningar fortfarande gör. Det finns naturligtvis teologiska argument som islamisterna använder sig av för att styrka att en islamisk stat skapas och att det kan ske med våld om så är nödvändigt. Koranversen 34:28 som säger: ”We have sent you forth to all mankind” 21 är en text som ofta refereras till i det sammanhanget. Men man framhåller också att om inte icke-muslimer frivilligt går med på 

 20 Se t.ex. Fatah, Chasing A Mirage: the tragic illusion of an islamic state, John Wiley & Sons Canada, Ltd. 2008. 21 Bassam Tibi, War and Peace in Islam, sid. 129; I Terry Nardin (Red.), The Ethics of War and Peace, Religious and Secular Perspectives, Princeton University Press, 1998. 6 6 

att antingen erkänna sig som muslimer eller underkastar sig, så följer att våld både kan och bör användas för att sprida islam. Fred i denna process kan det först bli när islam härskar över hela världen22, och här förlitar man sig på en mängd både historiska och mer nutida kommentatorer23. Beträffande islamismens ideologiska och religiösa rötter finns därmed ett stort källmateriel att hänvisa till för att motivera både de politiska och våldsamma metoder som används för att sprida dess inflytande.

Muslimska brödraskapet De ideologiska grunder som MB bygger på går således djupt och delas av många. Och MB:s roll som ”fadder” åt dagens europeiska islamism kan knappast överdrivas. MB:s grundare – Hassan al-Banna – menade att en islamisk stat skulle: ..”implement Islam as an all-embracing concept which regulates every aspect of life” 24 . Det är ett totalitärt system som inte är speciellt ”moderat”, utan en ideologiskt uppbyggd rörelse där medlemmar genomgår en introduceringsprocess på 5 – 8 år (kallad ”tarbiyya”) för att förbereda dem på ett långsiktigt samhällsbyggande arbete25. Muslimska brödraskapets strategiska förhållningssätt att bygga en islamisk stat gradvis och med betoning på indoktrinering, predikan och da’wah26 skiljer muslimska brödraskapet från t.ex. den Islamiska Staten (IS), som ju redan med brutala medel deklarerat en islamisk stat. Men även muslimska brödraskapet betonar att individen ska underordnas staten och att slutmålet är en stat baserad på sharia och där jihad, i betydelsen heligt krig, måste användas27. Likaså har muslimska brödraskapet ända sedan början varit tydliga med sitt avstånd, och ibland hat, mot Väst och västligt inflytande i arabiska muslimska samhällen. Och här är skillnaderna inte så stora jämfört med andra mer uttalat våldsbenägna islamistiska rörelser som t.ex. IS. Islams politiska rötter utgör således en grogrund för islamister av olika schatteringar som ändå kan enas i en syn på islams roll i världen och på 

22 Ibid Tibi samt Durie, sid. 119. 23 Ibid Durie sid. 119. 24 Eric Trager & Gavi Barnhard, Brothers In Trouble? Gomaa Amin And The Future of the Muslim Brotherhood, Foreign Affairs, September 24, 2014. 25 Ibid samt Lorenzo Vidino, The New Muslim Brotherhood in the West, Columbia University Press, 2010. 26 ”inbjudan”, ungefär mission, men också vara beteckning på socialt utåtriktad verksamhet. 27 Det framgår, som sagt, redan i det motto som Muslimska brödraskapet har: "Allah is our objective. The Prophet is our leader. The Qur'an is our law. Jihad is our way. Dying in the way of Allah is our highest hope." 7 7 

vikten av att bekämpa ett ”korrupt” västligt inflytande i det arabiska och muslimska Mellanöstern28 .

 28 Ibid Trager, Barnhard & Vidino, The New Muslim Brotherhood, samt Clive S. Kessler, The Islamic State and ‘Religion of Peace’, Quadrant Online, September 26, 2014. 

...

...

...

”islamofobi” och ideologiska allianser 

En annan aspekt av rollen som ”gatekeeper” är att MB:s aktivister ges möjlighet att 1) kontrollera hur islam representeras och 2) de ges möjlighet att konstruera vilket problem svenska ”muslimer” står inför. När det gäller 1) är det betydelsefullt för aktivisterna att skapa en så ”positiv” uppfattning som möjligt av islam i förhållande till det sekulära majoritetssamhället. Givet att mainstream tolkningar av islam innehåller en mängd idéer som strider mot västerländska ideal och normer så ligger det i sakens natur att aktivisterna måste tona ner de delar av sin religiösa ideologi som skulle kunna uppfattas som kontroversiella. Den tyske statsvetaren Christoph Schuck påpekar att detta är typiskt för islamister som befinner sig i MB:s position där både sekulära makthavare och muslimer/islamister utgör målgrupp för de politiska ansträngningarna.61 Muslimska ledare verkar överlag investera en hel del kraft i olika försök att ”normalisera” och konstruera en positiv ”image” kring islam. 62 Rollen som ”gatekeeper” är alltså viktig som en del i det generella försvarsarbete av islam som europeiska MB tagit på sig. När det gäller möjligheten att 2) konstruera svårigheter (alla) ”muslimer” står inför har MB:s aktivister utvecklat en strategi där problemet par exellence står att finna i majoritetssamhällets attityd till religionen och dess anhängare. Handlingsmönstret som utvecklats under senare år är att aktivisterna i rörelsen avfärdar alla former av kritiska synpunkter av islam eller av aktivisternas praktik med termen ”islamofobi”. Termen, med sentida ursprung hos den brittiska tankesmedjan The Runnymede Trust, används av islams ”försvarsadvokater” för 

 61 Schuck 2013. 62 se Sohrabi & Farquharson 2015. 22 22 

att underminera personers moral istället för att diskutera sakfrågor. Just därför är den också effektiv för MB:s aktivister som använder den i arbetet med att försvara sitt islamistiska projekt. Med hjälp av termen kan de sprida den felaktiga uppfattningen att de är vanliga muslimer som är utsatta för ”islamofobi” snarare än att de omfattar en samhällsförändrande ideologi. 63 Sverige Unga Muslimer har dessutom de senaste åren alltmer börjat använda sig av den polemiska retorik som den identitetspolitiska vänstern, med dess fokus på ”vithet”, ”strukturell rasism” och ”utanförskap”, praktiserar. Genom att misstänkliggöra motståndarens psykologiska och moraliska intentioner är det möjligt att undvika att ta ansvar för egna tillkortakommanden eller etiskt tvivelaktiga ställningstaganden. Ett exempel på hur termen används var när Omar Mustafa, tidigare ordfö- rande för MB:s riksorganisation IFIS, gick till frontalattack mot DN:s journalist Lasse Granestrand som publicerade fullt rimliga uppgifter om att Mustafas organisation bjudit in den välkända antisemiten Salah Sultan som talare på en konferens. 64 Även den alternativa FNrapport som författades av aktivister i MB:s nätverk 2013 är ett entydigt exempel på hur aktivisterna valt att inta och upprätthålla rollen som offer för en så kallat ”islamofobisk” omvärld.65 Politiskt är det givetvis mer produktivt för MB att uppfattas som offer än som aktör eftersom det ligger inbyggt i offerrollen att det är någon att ”tycka synd om” snarare än att ”frukta”. För islamister i en sekulär politisk kontext är detta en strategiskt viktig möjlighet. Rollen innebär att man alltid kan sägas vara missförstådd eller utsatt för ett majoritetssamhälle som avskyr eller hatar islam. Termen ”islamofobi” är effektiv för att den letar sig in i många västerlänningars skuldkänslor inför människor med ursprung i Tredje världen. 66 MB:s aktivister är medvetna om att det är mycket svårt att försvara sig mot anklagelser om att vara en ”islamofob” och kommer därför med stor sannolikhet att fortsätta att använda den i sina retoriska strider. Termen är också effektiv i islamisternas politiska spel för att den placerar ”skulden” för muslimers problem helt och hållet på det sekulära majoritetssamhället. Den 

 63 Readings et al 2016. 64 Som ett svar på Lasse Granestrands artikel skrev dåvarande ordföranden för IFiS, Omar Mustafa, artikeln “Negativa generaliseringar en del av islamofobisk idétradition” på debattsajten Newsmill. I artikeln undviker Mustafa att diskutera sakfrågan genom att avfärda alla kritiska synpunkter som ett uttryck för islamofobi. 65 Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report (2013). 66 Hasan (2010). 23 23 

här typen av ”självviktimisering” verkar dominera i hela den islamiska rörelsen, något som innebär att de ser sig själva som permanenta offer som vägrar att acceptera att de har ett eget ansvar för sin belägenhet. 67 En ”gatekeeper” av MB:s typ kan också bredda sympatierna för det egna politiska projektet genom att upprätthålla föreställningen att ”islamofobi” är det centrala problemet för alla muslimer. Det vill säga, aktörer som svårligen skulle ställa upp på MB:s grundläggande idé om att islam är ”a total way of life” kan falla in i tanken på att ”muslimer” är utsatta för en avancerad diskriminering i samhället. Under en lång rad av år är det många olika typer av individer och grupper i landet som har ansett att den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med integrationsproblem är att bli av med diskriminerande idéer hos befolkningen i stort. 68 Det finns med andra ord en ideologisk jordmån för MB att inleda allianser med andra grupper genom att hålla fast vid den ensidiga förklaringen att muslimer är utsatta för ”islamofobi”. I det här avseendet är det ingen slump att den ”mångkulturalistiska” delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ”islamofobin” som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s totalitära tankegångar. 

...

...

...

Trump at UN: “We will stop radical Islamic terrorism” - Robert Spencer, Jihad Watch

https://www.jihadwatch.org/about-robert

About Robert Spencer

ROBERT SPENCER is the director of Jihad Watch, a program of the David Horowitz Freedom Center, and the author of seventeen books, including the New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) and The Truth About Muhammad. His latest book is The Complete Infidel’s Guide to Free Speech (and Its Enemies). Coming in November 2017 is Confessions of an Islamophobe (Bombardier Books).
Spencer has led seminars on Islam and jihad for the FBI, the United States Central Command, United States Army Command and General Staff College, the U.S. Army’s Asymmetric Warfare Group, the Joint Terrorism Task Force (JTTF), the Justice Department’s Anti-Terrorism Advisory Council and the U.S. intelligence community. He has discussed jihad, Islam, and terrorism at a workshop sponsored by the U.S. State Department and the German Foreign Ministry. He is a consultant with the Center for Security Policy.
Spencer is a weekly columnist for PJ Media and FrontPage Magazine, and has written many hundreds of articles about jihad and Islamic terrorism. His articles on Islam and other topics have appeared in the Los Angeles Times, the San Francisco Examiner, the New York Post, the Washington Times, the Dallas Morning NewsFox News OpinionNational ReviewThe Hill, the Detroit NewsTownHall.comReal Clear Religion, the Daily Caller, the New Criterion, the Journal of International Security Affairs, the UK’s Guardian, Canada’s National PostMiddle East QuarterlyWorldNet DailyFirst ThingsInsight in the NewsAleteia, and many other journals. For nearly ten years Spencer wrote the weekly Jihad Watch column at Human Events. He has also served as a contributing writer to the Investigative Project on Terrorism and as an Adjunct Fellow with the Free Congress Foundation.
...

https://www.jihadwatch.org/2017/09/trump-at-un-we-will-stop-radical-islamic-terrorism

Trump at UN: “We will stop radical Islamic terrorism”

“We will stop radical Islamic terrorism because we cannot allow it to tear up our nation, and indeed, to tear up the entire world.”
A good sign that he has not, as has been widely suspected, turned against the principles that got him elected. Will he now allow law enforcement and intelligence agencies to study the motivating ideology of the jihad threat?
Also positive: Trump’s denunciation of the Iran nuclear deal, “an embarrassment to the United States

Sacha Rojtman Dratwa: Dozens of flyers promoting neo-Nazi propaganda were found at the University of Houston last week. Flyers: “Beware the International Jew”Sacha Rojtman DratwaVerifierat konto

@SachaDratwa

Head of Israel Counter-Delegitimization Unit . Former Head of the digital media department for the Israel Defense Forces.
Israel

Pakistani Christian Beaten to Death by Muslim Classmates ‘Whilst Teacher Read Newspaper’ - Breitbart News

To read the entire item, kindly click on this link:

http://www.breitbart.com/london/2017/09/12/pakistani-christian-beaten-death-muslim-classmates-teacher-read-newspaper/

Pakistani Christian Beaten to Death by Muslim Classmates ‘Whilst Teacher Read Newspaper’

by JACK MONTGOMERY12 Sep 2017
A teenager from a Christian family has been beaten to death by Muslim classmates at the MC Model Boys Government High School in Pakistan, allegedly for drinking from the same water cooler as them.
Sharoon Masih, described as “an incredibly bright student from an impoverished Christian family” by the British Pakistani Christian Association, was targeted from his first day at the school, where he was the only Christian in his year.
Classmates isolated Sharoon, telling him: “You’re a Christian, don’t dare sit with us if you want to live,” according to Christian Today.
They also attempted to convert him, slapped him, and verbally abused him as a ‘chura’ — a pejorative term for Christian — and refused to let him use a common drinking water cooler.
Muslims are discouraged from drinking from the same vessels as non-Muslims in Islam, and another Pakistani Christian — Asia Bibi — ended up languishing on death row for years following a dispute over her fitness to carry a water bowl.
...
“Christians are despised and detested in Pakistan. They are a constant target for persecution,” added British Pakistani Christian Association chairman Wilson Chowdhry.
“This killing of a young Christian teenager at school serves only to remind us that hatred towards religious minorities is bred into the majority population at a young age, through cultural norms and a biased national curriculum.

Indian government says Rohingya Muslims are security threat - Geller Report

Pamela Geller is the founder, editor and publisher of The Geller Report and President of the American Freedom Defense Initiative (AFDI) and Stop Islamization of America (SIOA). She is the author of The Post-American Presidency: The Obama Administration’s War on America (foreword by Ambassador John Bolton) (Simon & Schuster) and Stop the Islamization of America: A Practical Guide to the Resistance(WND Books). She is also a regular columnist for numerous publications.
Geller’s activism on behalf of human rights has won international notice. She is a foremost defender of the freedom of speech against attempts to force the West to accept Sharia blasphemy laws, and against Sharia self-censorship by Western media outlets. Her First Amendment lawsuits filed nationwide have rolled back attempts to limit Americans’ free speech rights and limit speech to only one political perspective, and exposed attempts to make an end-run around the First Amendment by illegitimately restricting access to public fora. Her free speech event in Garland, Texas led to the capture or killing of several murderous jihadists, smoking out terror cells, leading to an increase in the threat level to BRAVO and to the consequent arrests of jihadists in several states.
Pamela Geller has been the subject of a profile on 60 Minutes, and of cover stories in the Sunday New York Times Metro section and the UK’s Independent. The Times also published an in-depth interview with her. She has made appearances on NBC Nightly News, ABC, CNN, AP, Reuters, the Sean Hannity Show, the Bill O’Reilly Show, Red Eye, Geraldo, the Mike Huckabee show, and other shows on the Fox News channel. She has been featured in the New York Times, the Washington Post, the Los Angeles Times, the Village Voice, the Daily Mail and the Telegraph.

Indian government says Rohingya Muslims are security threat

The “fake news” that Rohingya Muslims are the victims is Islamic propaganda. Hugh Fitzgerald writes:
This “fake news” is, according to Aung San Suu Kyi, “simply the tip of a huge iceberg of misinformation calculated to create a lot of problems between different communities and with the aim of promoting the interest of the terrorists.”
Let’s refresh our memories of what has been going on in Myanmar this last month. All the news reports coming from Myanmar (Burma) tell the same story: tens of thousands of the Rohingya, a Muslim minority, have been fleeing into Bangladesh, to avoid the sudden upsurge in violence from both Burmese military and civilians. The Rohingya are presented as the innocent and long-suffering victims of “racist” Burmese Buddhists (Islam being, for propaganda purposes, a “race”). Only a handful of the reports mention, and only briefly, as if in passing, that the current violence began when, in mid-August, Rohingya fighters attacked 30 different police stations and an army base, as part of their campaign to stake their claim to Rakhine State, in western Myanmar, and showing themselves able “to strike terror in the hearts” of the Infidels to get it. The attacks left more than 70 dead, Muslims and Buddhists.
The Rohingyas unleashed still other attacks, and the Burmese army then retaliated, and the Rohingya continued to strike back during the last two weeks in August, and then there was more retaliation from the Buddhists. Many Rohingya have fled the retaliatory violence — a violence which they began — for Bangladesh, but it is their flight, and that retaliation by the Buddhists, which is getting almost all of the attention in the Western press, complete with photographs of victims of other conflicts who are presented as Rohingya (the “fake news” of which Aung San Suu Kyi complained), rather than what prompted it.
Seldom mentioned is that the August attack by the Rohingyas was preceded by a similar attack, last October, by the Rohingyas on the Burmese (Buddhist) police, and again, it was not their initial attack, but almost exclusively the retaliation by the Buddhist army, that was the focus of reports in the foreign press last fall. Reports of Rohingya villages being burnt down are reported uncritically. The Myanmar authorities have claimed that Islamic militants, having infiltrated Rohingya communities, have themselves been setting fire to houses in Muslim villages in order to get the world even more on their side. Instead of assuming these claims must be false, why not investigate them?
According to most of the world’s media, an unfathomable tragedy has been unfolding in Myanmar. The Buddhist majority, inflamed by rabble-rousing anti-Muslim monks, has been persecuting, killing, even massacring, members of the entirely inoffensive Muslim Rohingya minority in the western state of Rakhine (formerly, and in some places still, known as “Arakan”). An example of this hysterical coverage can be found in a report from, unsurprisingly, the pro-Muslim Guardian. It describes a sinister senior monk, Shin Parathu, who is repeatedly accused by the Guardian of “stoking religious hatred across Burma. His paranoia and fear, muddled with racist stereotypes and unfounded rumors, have helped to incite violence and spread disinformation.” One might note that no examples of these “racist stereotypes” are ever given. Could it be that the “stereotype” that this monk is accused of spreading has to do with depicting Muslims as intent on Jihad in the path of Allah, unwilling and even unable to integrate into a Buddhist society, and with a history, going back to 1942, of violence against Buddhists, that is the Rakhine people of Arakan State, and even attempting to join part of East Pakistan, and through the late 1950s, and in the 1970s, and again in the 1990s, conducting a low-level insurrection against the Burmese state — all of which is true?
...

...

The Western media have uncritically repeated the Rohingya claim that they have inhabited Arakan for many centuries or “since time immemorial.” Others beg to differ, among them a well-known historian, and author of many works on Burma, Professor Andrew Selth of Griffith University in Australia. He has stated categorically that the name “Rohingya” was taken by “Bengali Muslims who live in Arakan State…most Rohingyas arrived with the British colonialists in the 19th and 20th centuries.” It is true that a handful of Bengali Muslims drifted down to Burma over the centuries, but Professor Selth makes the important point — unknown to Western reporters — that the vast majority of Rohingyas are recent arrivals, their great migration made possible by the fact that Burma was administratively part of British India until 1937, which meant there was no formal border to cross.
...

...

INDIAN GOVERNMENT SAYS ROHINGYA MUSLIMS ARE SECURITY THREAT

NY Times, September 18, 2017:

NEW DELHI — INDIA’S GOVERNMENT SAID MONDAY THAT IT HAS EVIDENCE THERE ARE EXTREMISTS WHO POSE A THREAT TO THE COUNTRY’S SECURITY AMONG THE ROHINGYA MUSLIMS WHO HAVE FLED MYANMAR AND SETTLED IN MANY INDIAN CITIES.

India’s Supreme Court was hearing a petition filed on behalf of two Rohingya refugees challenging a government decision to deport the ethnic group from India.
The lawyer representing the Rohingya said the decision was discriminatory.
“This is clearly a case of religious discrimination and an attempt to arouse an anti-Muslim feeling,” Prashant Bhushan said.
He said the government had evidence of the presence of militants among the refugees who fled a crackdown by the Myanmar government.
The government said the decision on whether Rohingya refugees should be allowed to remain in the country should be made by the government.
“The court has no business to interfere in such matters of what they call illegal immigrants or illegal migrants,” the government said in an affidavit.
...
...

Sina`s Challenge

Iranian-American author (Understanding Mohammad: A psychobiography of Allah`s Prophet) and ex-Muslim Dr. Ali Sina, founder of FaithFreedom.org, has posed a challenge
to anyone willing to take it up:

http://www.faithfreedom.org/challenge.htm

Sina's Challenge 


I receive many emails from angry Muslims, who sometimes beg me, and sometimes order me to remove this site. I consider both, pleading and bullying, signs of psychopathology. Argumentum ad baculum and argumentum ad misericordiam are both logical fallacies.
If you do not like this site and want me to remove it, instead of acting as a bully or as a victim,  disprove my charges against Muhammad logically.  Not only will I remove the site, I will publicly announce that Islam is a true religion. I will also pay 
$50,000 U.S. dollars 
to anyone who can disprove any of the dozen of the accusations that I have made against Muhammad. I accuse Muhammad of being:
a narcissist a misogynista rapist
a pedophilea lechera  torturer
a mass murderera cult leaderan assassin
a terrorista mad mana looter
I have debated with many Muslims. Their defense of Islam can be summarized in two categories: 
a-      Denial of the authenticity of Islamic sources that report the stories of crimes of Muhammad (example: debate with Edip Yukssel, a leader of the Submitters) 
b-     Moral relativism and situational ethics, e.g., “In those days,  pedophilia, assassination, rape, raid, pillage, massacre and lying, were common practices, so Muhammad is innocent because he did what everyone else was doing.”  Muslims even go as far as to question the legitimacy of the Golden Rule to claim I do not have any basis to condemn Muhammad. In other words, who can say what is good and what is evil? That is up to the messenger of God to decide. (Example: debate with Yamin Zakaria)

These are the main two arguments that Muslims present in defense of Islam. Any rational person can see they are logical fallacies.    

These charges are irrefutable. You simply can't disprove them because they are reported in Islamic sources and as such they are as good as confession. You can't acquit a criminal after he has confessed, unless you plead insanity, which is my point. 

Muslims often ask: "Who will judge whether or not an attempt to disprove your accusations against Muhammad and Islam, was successful?"   The readers will be the jury. It is not difficult to see which side is right once both arguments are presented without one side fearing the other. I will publish the debates in this site.  My opponents are also encouraged to publish them in any Islamic site.  Please note that I will not accept face to face debates.  The debates must be in writing.  

Edit 2007/07/29

The above challenge was issued in 2001 and it hasn't been met yet. See the debates I had with Muslims.  Also see the pathetic attempt of some Muslims trying to refute me here , herehere and here.  Is that all the Muslim world can offer?  Where are the scholars of Islam?  Why such an important task is left to a bunch of amateurs who actually do more damage to Islam?  Isn't it time that the real scholars come forth and refute my charges? 

The truth is that several of the people that debated me were real scholars, such as the eminent Pakistani scholar Mr. Javed Ahmed Ghamidi and his disciple Dr. Khalid Zaheer. This debate is a must read and is available for download.  Dr. Zaheer is a learned man, a moderate Muslim  and a good human being. I have utmost respect for him. 

As of this date (2007), I will no longer debate with people who want to debate anonymously. I only debate with reputable scholars. I made this decision because often, Muslims moved by their faith and zealotry, but with little knowledge of Islam, challenge me to debate. They rehash the same tried and refuted arguments that bore everyone and disappear. Then, other Muslims, either accuse me of fabricating those debates or pooh-pooh my opponents for not being scholars. 

As of this day, I am also doubling the reward. If you are not a reputable scholar, you can still win the prize. All you have to do is persuade a scholar to debate with me. If he (she) disproves my charges or can prove that Muhammad was a prophet of God, both you and he (she) will be rewarded $50,000 dollars each. This is to encourage you to write to your admired scholar and convince them that Islam is in danger and that it is their duty to defend it. Once you write to invite someone, please CC a copy to us for announcing the invitation.  Our email is faithfreedom2 (at) gmail.com

Yes, Islam is in grave danger. Never, since its inception, Islam has faced a threat as serious as this. Today, millions of ex-Muslims are questioning the claimed truth of Islam, can make their criticisms heard worldwide, and unlike before, not fear for their lives.  As long as these questions are not answered, this trend is only bound to continue, until the trickle becomes a torrent and the fall of Islam becomes obvious.  In the past, the critics of Islam briefly shined like lamps in darkness, only to be put out by winds of persecution. What is happening today can be likened to the break of the dawn.  Darkness has no chance in front of this much light.  Muslims are waking up and leaving Islam like never before. A spiritual and intellectual revolution is underway.  This is the century of enlightenment of the benighted Muslims. The giant is finally awakening.  The days of Islam are numbered.  This demon of hate and ignorance will be slain by the hands of its own primary victims.  The unity of mankind and the world peace are around the corner.

Please advertise this challenge. Every Muslim must see it.  This is like throwing water on their fire. Nothing will dampen their zeal more than the realization that among a billion Muslims there is not a single scholar who can prove the wild claims of Muhammad, nor acquit him of these grave charges. This unmet challenge has a sobering effect on them.  They can make any excuse, such as, I am not worth their response, that there have been greater men than me who opposed Islam, or that I have been refuted already, but they will not be able to fool themselves.  The more this challenge is circulated, the more Muslims will be forced to remain silent and doubt Islam.  Do not undermine the psychological effect of this impossible challenge.   

Sincerely 
Ali Sina

Understanding The Threat: Hamas (CAIR) supporter tries to get smart with UTT about sharia & gets crushed.


UTT

@UTT_USA

UTT. National Security Consulting on Islamic threat.  & . Speaking truth boldly without fear.
Dallas, TXUTT's John Guandolo confronts Hamas (CAIR) jihadi at presentation (9/14/17) in Iowa wrt - Understanding The ThreatUTT

@UTT_USA

UTT. National Security Consulting on Islamic threat.  & . Speaking truth boldly without fear.
Dallas, TX

Understanding The Threat: UTT in Iowa steamroll Hamas (CAIR) and MarxistsUTT

@UTT_USA

UTT. National Security Consulting on Islamic threat.  & . Speaking truth boldly without fear.
Dallas, TX

The Mission

Understanding the Threat provides threat-focused strategic and operational consultation, training, and education for federal, state, and local leadership and agencies in government, the private sector, and for private citizens. UTT is the only organization in America which is training leaders, elected officials, law enforcement, military personnel, and citizens, about the Global Islamic Movement and the jihadi networks in communities around the nation.  UTT is also the only organization showing security professionals and state leaders how to locate and map out jihadi organizations, locate jihadis, and dismantle the network at the local and state level. While UTT briefs and teaches about many of the threats external and internal to the United States, its primary concern is the threats to the Republic and the West in general from the Global Islamic Movement.

About John Guandolo

JG_Promo
John Guandolo is the Founder of UnderstandingtheThreat.com, an organization dedicated to providing strategic and operational threat-focused consultation, education, and training for federal, state and local leadership and agencies, and designing strategies at all levels of the community to defeat the enemy.
Mr. Guandolo is a 1989 graduate of the U.S. Naval Academy who took a commission as an Officer in the United States Marine Corps. He served with 2d Battalion 2d Marines as an Infantry Platoon Commander in combat Operations Desert Shield/Storm. From 1991-1996, he served in 2d Force Reconnaissance Company as a Platoon Commander, Assistant Operations Officer, and the unit’s Airborne and Diving Officer. During this time, he also deployed to the Adriatic/Bosnia. He served for one year as the Unit Leader for the CINC’s In-Extremis Force, directly reporting to a Combatant Commander in a classified mission profile. Mr. Guandolo was a combat diver, military free-fall parachutist, and a graduate of the U.S. Army Ranger School.
More about Mr. Guandolo here.
Mr. Guandolo’s experience on 911 here.
Gaubatz_Photo
As the son of a career Air Force OSI Special Agent, Chris Gaubatz grew up in England, Korea, California, and Utah, and today calls southwest Virginia home.
Chris worked for several Fortune 500 companies conducting fraud investigations and asset protection, as well as insurance sales.
In 2007, Chris began researching the threat of jihadi organizations in the United States by posing as a Muslim convert and attending Muslim Brotherhood/Hamas conferences gaining access as an intern with the Hamas organization Council on American Islamic Relations (CAIR) in Virginia.
While working at the CAIR MD/VA office, Chris uncovered a fraud scheme being perpetrated by CAIR’s “immigration attorney” who was defrauding Muslims in the community and lying about handling their immigration proceedings. In fact, he was not even a licensed attorney. When that office was shut down by CAIR in an effort to conceal this criminal activity, Chris was invited by Hamas/CAIR leaders to work at their headquarters office in Washington, D.C.
During his time there, Chris obtained over 12,000 pages of documents from Hamas/CAIR and over 300 hours of covert audio/video recordings.
The entire story is featured in the book Muslim Mafia authored by investigative journalist Paul Sperry and Dave Gaubatz (Chris’ Father).